Regulamin

Regulamin wypożyczania samochodów


1. Regulamin określa szczegółowe warunki wynajmu Samochodów zawieranych przez Gropoz Bus Wypożyczalnia Jarosław Maik w ramach wypożyczalni samochodów. Stasuje się on do wszystkich umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Stronami umowy są

Najemca – osoba fizyczna lub prawna;

Wynajmujący – Gropoz Bus Wypożyczalnia Jarosław Maik NIP: 788-109-50-03

3. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 20 rok życia, posiada ważny dowód osobisty oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

4. Przekazanie do użytkowania innej osobie nie zwalnia z odpowiedzialności za powierzony pojazd podmiotu widniejącego na umowie najmu.

5. Najemca zobowiązuje się zapewnić, że postanowienia regulaminu lub i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu będą przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności najemcy za ewentualne szkody poniesione przez wynajmującego.

6. Wszelkie spory z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

7. Firma Gropoz Bus Wypożyczalnia Jarosław Maik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w wynajmowanych pojazdach.

8. Kary przewidziane w regulaminie są obciążone notą obciążeniową. Noty obciążeniowe wystawiane na podstawie zawartej umowy mają termin płatności 7 dni. Po tym terminie podlegają egzekucji na takiej samej zasadzie jak faktury wystawione na usługi i sprzedaż towaru.


Umowa najmu

1. Umowa sporządzana jest między wynajmującym a najemcą na piśmie, wszelkie zmiany dokonywane są także na piśmie lub poprzez ustalenia mailowe pod rygorem nieważności.

2. Najemca może dokonać odbioru samochodu tylko osobiście, należy posiadać wtedy ważny dowód osobisty oraz ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.


Obowiązki najemcy, zasady używanie samochodu

1. W trakcie użytkowania pojazdu najemca zobowiązany jest:

– posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez policję lub inny upoważniony do kontroli organ,

– zabezpieczania samochodu przed kradzieżą, zabezpieczaniem przed kradzieżą kluczyków i dokumentów, niepozostawianie dowodu rejestracyjnego pojazdu w jego środku na czas parkowania,

– wykonywania staraniem i na własny koszt codziennej obsługi samochodu (kontrola oleju silnikowego, płynu hamulcowego, adblue, płynu do spryskiwaczy, kontrola ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł). Stosowanie w pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym.

– utrzymywania samochodu w należytej czystości.

2. Przemieszczanie wynajętego samochodu przez granice RP dozwolona jest do krajów członkowskich Unii Europejskiej po uzyskaniu uprzedniej zgody wynajmującego .

W przypadku naruszenia przez najemcę zasad określonych w pkt 2 będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu poza granicami RP, najemca będzie obciążony wszelkimi powstałymi w tej sytuacji kosztami.

3. Najemca zobowiązany jest powiadomić wynajmującego o chęci wyjazdu poza granice RP.

4. W szczególności zabrania się:

– holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem,

– przekraczania dopuszczalnej ładowności,

– przewożenia większej ilości osób, niż ilość wskazana w dowodzie rejestracyjnym auta,

– palenia tytoniu ,korzystanie z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków

– dokonywania przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem,

– używaniu pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, do nauki jazdy,

– przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenia samochodu i narazić wynajmującego na stratę czasu i należności zanim samochód będzie mógł być ponownie wynajęty,

– używania pojazdu do popełnienia czynu zabronionego,

W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, wynajmujący zastrzega sobie prawo, obciążenia najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utracone wartości pojazdu spowodowane przeróbkami.

Najemca zobowiązany jest do uiszczania wszystkich opłat związanych z poruszaniem się po drogach publicznych wymaganych na danym obszarze (opłaty autostradowe, viatoll itp.). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia najemcy kosztami tych opłat w przypadku wezwania do zapłaty za te opłaty skierowanego do właściciela pojazdu.

5. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego pojazdu w okresie użytkowania Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego oraz postąpić zgodnie ze wskazówkami.


Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu

1. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest:

a) powiadomić Wynajmującego o zaistniałej sytuacji (tel. 608-404-110),

b) uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami,

c) nie pozostawiać pojazdu bez opieki i zabezpieczenia,

d) zawiadomić policję natychmiast, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni dodatkowo wezwać pogotowie ratunkowe.

2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania nią z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.


Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania sprawny samochód w należytym stanie, tzn. czysty wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji tj: dowód rejestracyjny (oryginał/kopia) , dowód ważnej polisy komunikacyjnej OC, kompletem kół ( 5 szt.) i wyposażeniem dodatkowym.

2. Pojazdy ubezpieczone są w zakresie AC i OC zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie RP oraz UE.

3. Samochody wyposażone są w lokalizator GPS rejestrujący w czasie rzeczywistym położenie samochodu.

4. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez najemcę na skutek awarii samochodu.


Ubezpieczenie samochodów

1. Samochody posiadają pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowienia dotyczącego opłaty administracyjnej za szkodę rozliczaną w ciężar policy OC lub AC oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

– umyślnego uszkodzenia pojazdu.

– uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

– uszkodzenia pojazdu w razie przekraczania dopuszczalnej prędkości o co najmniej 20 km/godz. , albo też w razie: dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego .

– przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

– szkody powstałej, gdy osobą kierującą jest osoba nieupoważniona przez wynajmującego do prowadzenia samochodu,

– wszystkich szkód częściowych objętych polisą Auto Casco których wartość nie przekracza wysokości kaucji. W takim przypadku wynajmujący ma prawo do przejęcia kaucji lub jej części na poczet usunięcia powstałego uszkodzenia.

– kradzież samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi najemca.

2. Opłata administracyjna za szkodę rozliczaną w ciężar polisy OC lub AC jest naliczana w przypadku gdy wartość uszkodzenia najętego pojazdu przewyższa wysokość kaucji lub też wynajmujący spowodował uszkodzenie pojazdu innego uczestnika ruchu.

3. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty- kraje poza UE).


Opłaty za wynajem samochodu

1. Czynsz za najem, naliczany jest za całą dobę z góry. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikające z umowy czas nie powoduje naliczania odpłatności za kolejną dobę najmu.

2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.


Wydanie oraz zwrot pojazdu

1. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu zgodnie z protokółem zdawczo-odbiorczym. Jeżeli umowa nie wskazuje inaczej jest to zatankowanie do pełna zbiornika pojazdu („do odbicia” ) maksymalnie 10 km przed miejscem zwrotu pojazdu.

2. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego miejsca w określonym przez nich terminie.

3. Auta do państwa dyspozycji oddawane są czyste( umyte) i w takim stanie powinno być zwrócone, chyba że protokół zdawczo-odbiorczy wydania pojazdu stanowi inaczej.

4. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody obu stron umowy. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godzin przed upływam terminu zwrotu.

5. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenia samochodu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje organom ścigania.

6. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku za każdą dobę zwłoki. Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obarczenia najemcy kosztami wynikającymi z:

– uzupełnienia braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu,

– szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacja samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyka objętych polisą ubezpieczeniowo np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii, uszkodzenia opon, szyb.


Cennik (kary umowne)

– brak dowodu rejestracyjnego, naklejki lub tablicy rejestracyjnej 250 PLN za każdy z elementów,

– uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 1500,00 PLN

– brak lub zniszczenie kołpaka oryginalnego 100,00 zł,

– uszkodzenie felgi stalowe -500,00 PLN (za każdą felgę),

– złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie – 400,00 PLN ,

– holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 250,00 PLN,

– udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 1500,00 PLN ,

– niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP 250,00 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granica,

– zwłoka w zwrocie pojazdu -300,00 PLN,

– zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 500,00 PLN ,

– zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2500,00 PLN,

– złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 250,00 PLN ,

– opłata za szkodę częściową powstała w trakcie najmu samochodu i rozliczana w ciężar polisy OC lub AC 2000,00 PLN,

– opłata za obsługę szkody -500,00 PLN,

– opłata dodatkowa z tytułu udzielenia informacji o użytkowniku w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego (fotoradar) 70,00 PLN,

– uszkodzenie szyby czołowej auta 500,00 PLN,

– mycie samochodu 20,00 PLN,

– sprzątanie wnętrza 25,00 PLN